Ulgi

Ulgi gminne (obowiązują tylko na terenie Miasta Kraśnik)

INFORMACJA O PRZYSŁUGUJĄCYCH ULGACH W KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ

zgodnie z uchwałą Rady Miasta Nr XV/142/2019
z dnia 30 grudnia 2019 r.
(Załącznik Nr 3)

L.P. Osoby uprawnione do przejazdów bezpłatnych Podstawa uprawnienia/dokument poświadczający uprawnienie
1. Dzieci w wieku do lat 7. Dokument stwierdzający wiek dziecka np. książeczka zdrowia dziecka, paszport, dowód osobisty.
2. Uczniowie szkół publicznych, społecznych, prywatnych i innych działających na podstawie zezwolenia MEN (nie dłużej niż do ukończenia 19. roku życia lub do ukończenia szkoły średniej). Ważna legitymacja szkolna.
3. Osoby, które ukończyły sześćdziesiąty rok życia. Dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem zawierający datę urodzenia.
4. Osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności czyli całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji (dawna I grupa inwalidzka) wraz z opiekunem towarzyszącym im w pojeździe. Opiekunowie osób bez towarzystwa osoby niepełnosprawnej po odwiezieniu podopiecznego lub w drodze po niego wyłącznie na trasie: miejsce zamieszkania osoby niepełnosprawnej – placówka oświatowa. Dokument potwierdzający znaczny stopień niepełnosprawności lub całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji wraz z dokumentem tożsamości np. orzeczenie lub wypis z treści orzeczenia komisji lekarskiej ds. inwalidztwa i zatrudnienia, legitymacja z wpisem o orzeczonym stopniu niepełnosprawności. Opiekun – Zaświadczenie wydane dla opiekuna ucznia MI-I/2002.
5. Osoby niepełnosprawne ze schorzeniami narządów ruchu lub wzroku w stopniu umiarkowanym i znacznym (dawna II grupa inwalidzka) wraz z opiekunem towarzyszącym im w pojeździe. Legitymacja Polskiego Związku Niewidomych lub dokument potwierdzający tego rodzaju niepełnosprawność, np.: legitymacja z wpisanym stopniem niepełnosprawności lub orzeczenie ze wskazanym symbolem niepełnosprawności (05-R – upośledzenie narządu ruchu, 04-O – choroby narządu wzroku) wydane przez właściwy zespół ds. orzekania o niepełnosprawności.
6. Umundurowani funkcjonariusze Straży Miejskiej podczas pełnienia obowiązków służbowych
7. Honorowi krwiodawcy: kobiety, które oddały powyżej 5 litrów krwi; mężczyźni, którzy oddali powyżej 6 litrów krwi. Legitymacja Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi III stopnia (tzw. brązowa odznaka) wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem umożliwiającym potwierdzenie tożsamości osoby uprawnionej.
8. Osoby bezrobotne zamieszkujące na terenie Miasta Kraśnik w dni robocze w godzinach od 7°° do 15°°. Bilet jednorazowy dla osoby bezrobotnej wydany przez Powiatowy Urząd Pracy wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem umożliwiającym potwierdzenie tożsamości osoby uprawnionej.
L.P. Osoby uprawnione do przejazdów ulgowych Podstawa uprawnienia/dokument poświadczający uprawnienie
1. Renciści oraz osoby na zasiłkach i świadczeniach przedemerytalnych. Legitymacja rencisty wraz z dokumentem tożsamości. Zaświadczenie potwierdzające przyznanie zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego.
2. Osoby, które świadczyły pracę w nielegalnych organizacjach i związkach zawodowych w rozumieniu przepisów obowiązujących do kwietnia 1989 r. Decyzja Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w oparciu o ustawę z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1383) wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem umożliwiającym potwierdzenie tożsamości osoby uprawnionej.

Ulgi ustawowe

UPRAWNIENIA DO PRZEJAZDÓW BEZPŁATNYCH I ULGOWYCH W POJAZDACH KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ WYKONYWANEJ PRZEZ MPK SP. Z O.O. W KRAŚNIKU W STREFIE MIEJSKIEJ, WYNIKAJĄCYCH Z USTAW SZCZEGÓLNYCH O CHARAKTERZE POWSZECHNIE OBOWIĄZUJĄCYM

L.P. Osoby uprawnione do przejazdów bezpłatnych (100% ulga) Podstawa uprawnienia/dokument poświadczający uprawnienie
1. Uczniowie realizujący obowiązek szkolny w przedszkolach specjalnych, szkołach specjalnych lub w oddziałach specjalnych i integracyjnych oraz ich opiekunowie w przejazdach z miejsca zamieszkania do szkoły i z powrotem, prawo to jest ograniczone do przejazdu najkrótszą drogą

Uczeń:
legitymacja przedszkolna MENiS-II/181/2,
legitymacja szkolna MENiS-II/182/2,
legitymacja szkolna ART-II/293/3.

Opiekun:
zaświadczenie wydane dla opiekuna ucznia MI-I/2002
2. Inwalidzi wojenni, inwalidzi wojskowi, których niepełnosprawność powstała w związku z pełnieniem niezawodowej służby wojskowej oraz inwalidzi będący ofiarami represji okresu wojennego i powojennego Książka inwalidy wojennego, wojskowego lub legitymacja osoby represjonowane - wystawione przez organ rentowy. Dokumenty uprawniające wydane na podstawie Rozp. Min. Infr. z dn. 7.07.2003r w spr. rodzajów dokumentów poświadczających upr. komb. oraz innych osób do korzystania z ulgowych przejazdów śr. transp. publ. zbior. (Dz. U. Nr 134, poz 1259)
3. Przewodnicy towarzyszący inwalidom wojennym, wojskowym oraz inwalidom będącym ofiarami represji okresu wojennego i powojennego zaliczonym do znacznego stopnia niepełnosprawności czyli całkowicie "niezdolnym do pracy i niezdolnym do samodzielnej egzystencji"
4. Posłowie na Sejm i Senatorowie Legitymacja poselska, senatorska Rozp. Min. Infrastruktury z 28 grudnia 2001r. w sprawie trybu korzystania przez posłów i senatorów z bezpłatnych przejazdów na terenie kraju (Dz. U. z 2002r. Nr 1 poz. 13)
5. Osoby represjonowane, będące inwalidami oraz przewodnicy towarzyszący Dokumenty uprawniające: legitymacja osoby represjonowanej wystawiona przez ZUS
L.P. Osoby uprawnione do przejazdów ulgowych (50% ulga) Podstawa uprawnienia/dokument poświadczający uprawnienie
1. Studenci szkół wyższych (osoby kształcące się na studiach I lub II stopnia albo jedno-litych studiach magisterskich) Ważna legitymacja studencka
2. Kombatanci i osoby represjonowane, nie będące inwalidami Dokumenty uprawniające wydane na podstawie Rozp. Min. Infrastr. z dn. 7.07.2003 r. w spr. rodzajów Dokumentów poświadczających uprawnienia inwalidów woj. i wojsk. oraz innych osób do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publ. transp. zbiorowego (Dz. U. Nr 134, poz. 1258).

•••

BIP MPK Kraśnik Program Regionalny LAWP Klauzula informacyjna RODO

•••

•••

Pogoda Kraśnik

Dzisiaj (piątek 06:00)
n0z00d
22,1 °C 22,1 °C 32,6 °C
0 75% 0,0 mm 0,0 mm 988,17 hPa ESE ESE - 9,4 km/h
Jutro (sobota)
n8z63d
15,0 °C 22,6 °C

ZamknijTa strona używa pliku COOKIE z zapisanym identyfikatorem sesji użytkownika w celu optymalizacji. Strona korzysta także z plików COOKIE systemu Google Analytics w celach statystycznych. Żadne wrażliwe dane nie są zbierane. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu.