Serdecznie witamy w naszym serwisie internetowym!

Ulgi

Ulgi gminne

UPRAWNIENIA DO PRZEJAZDÓW BEZPŁATNYCH I ULGOWYCH W POJAZDACH KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ WYKONYWANEJ PRZEZ MPK SP. Z O.O. W KRAŚNIKU W STREFIE MIEJSKIEJ NA PODSTAWIE UCHWAŁY RADY MIASTA KRAŚNIK

UCHWAŁA Nr XXV/159/2012 Rady Miejskiej w Kraśniku
z dnia 25 października 2012 r.

L.P. Osoby uprawnione do przejazdów bezpłatnych Podstawa uprawnienia/dokument poświadczający uprawnienie
1. Dzieci do lat 4, również z wózkami Oświadczenie opiekuna lub dokument stwierdzający wiek dziecka np. książeczka zdrowia dziecka, paszport
2. Osoby, które ukończyły 75 rok życia Dokument stwierdzający wiek i tożsamość osoby
3. Osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności czyli całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji (dawna I grupa inwalidzka) wraz z opiekunem towarzyszącym im w pojeździe Dokument potwierdzający znaczny stopień niepełnosprawności lub całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji wraz z dokumentem tożsamości np. orzeczenie lub wypis z treści orzeczenia komisji lekarskiej ds.inwalidztwa i zatrudnienia, legitymacja z wpisem o stopniu niepełnosprawności.
4. Osoby niepełnosprawne ze schorzeniami narządów ruchu i wzroku w stopniu umiarkowanym i znacznym (dawna II grupa inwalidzka) wraz z opiekunem towarzyszącym im w pojeździe Legitymacja Polskiego Zwiazku Niewidomych lub dokument potwierdzający tego rodzaju niepełnosprawność, np.: legitymacja z wpisanym stopniem niepełnosprawności, czy orzeczenie, ze wskazanym symbolem niepełnosprawności wydane przez właściwy zespół ds. orzekania o niepełnosprawności
5. Umundurowani funkcjonariusze Straży Miejskiej podczas pełnienia obowiązków służbowych
6. Honorowi krwiodawcy, którzy oddali powyżej powyżej 12,5 litra krwi Legitymacja Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi
7. Osoby bezrobotne zamieszkujące na terenie Miasta Kraśnik w dni robocze w godzinach od 7°° do 15°° Karnety wydane przez Powiatowy Urząd Pracy wraz z dokumentem tożsamości
L.P. Osoby uprawnione do przejazdów ulgowych Podstawa uprawnienia/dokument poświadczający uprawnienie
1. Dzieci od lat 4 do rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej Oświadczenie opiekuna lub dokument stwierdzający wiek dziecka np. książeczka zdrowia dziecka, paszport
2. Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i dziennych policealnych: społecznych, prywatnych i innych działających na podstawie zezwolenia MEN (nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia) Ważna legitymacja szkolna
3. Emeryci, renciści oraz osoby na zasiłkach i świadczeniach przedemerytalnych Legitymacja emeryta wraz z dokumentem tożsamości.

Ulgi ustawowe

UPRAWNIENIA DO PRZEJAZDÓW BEZPŁATNYCH I ULGOWYCH W POJAZDACH KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ WYKONYWANEJ PRZEZ MPK SP. Z O.O. W KRAŚNIKU W STREFIE MIEJSKIEJ, WYNIKAJĄCYCH Z USTAW SZCZEGÓLNYCH O CHARAKTERZE POWSZECHNIE OBOWIĄZUJĄCYM

L.P. Osoby uprawnione do przejazdów bezpłatnych (100% ulga) Podstawa uprawnienia/dokument poświadczający uprawnienie
1. Uczniowie realizujący obowiązek szkolny w przedszkolach specjalnych, szkołach specjalnych lub w oddziałach specjalnych i integracyjnych oraz ich opiekunowie w przejazdach z miejsca zamieszkania do szkoły i z powrotem, prawo to jest ograniczone do przejazdu najkrótszą drogą

Uczeń:
legitymacja przedszkolna MENiS-II/181/2,
legitymacja szkolna MENiS-II/182/2,
legitymacja szkolna ART-II/293/3.

Opiekun:
zaświadczenie wydane dla opiekuna ucznia MI-I/2002
2. Inwalidzi wojenni, inwalidzi wojskowi, których niepełnosprawność powstała w związku z pełnieniem niezawodowej służby wojskowej oraz inwalidzi będący ofiarami represji okresu wojennego i powojennego Książka inwalidy wojennego, wojskowego lub legitymacja osoby represjonowane - wystawione przez organ rentowy. Dokumenty uprawniające wydane na podstawie Rozp. Min. Infr. z dn. 7.07.2003r w spr. rodzajów dokumentów poświadczających upr. komb. oraz innych osób do korzystania z ulgowych przejazdów śr. transp. publ. zbior. (Dz. U. Nr 134, poz 1259)
3. Przewodnicy towarzyszący inwalidom wojennym, wojskowym oraz inwalidom będącym ofiarami represji okresu wojennego i powojennego zaliczonym do znacznego stopnia niepełnosprawności czyli całkowicie "niezdolnym do pracy i niezdolnym do samodzielnej egzystencji"
4. Posłowie na Sejm i Senatorowie Legitymacja poselska, senatorska Rozp. Min. Infrastruktury z 28 grudnia 2001r. w sprawie trybu korzystania przez posłów i senatorów z bezpłatnych przejazdów na terenie kraju (Dz. U. z 2002r. Nr 1 poz. 13)
5. Osoby represjonowane, będące inwalidami oraz przewodnicy towarzyszący Dokumenty uprawniające: legitymacja osoby represjonowanej wystawiona przez ZUS
L.P. Osoby uprawnione do przejazdów ulgowych (50% ulga) Podstawa uprawnienia/dokument poświadczający uprawnienie
1. Studenci szkół wyższych (osoby kształcące się na studiach I lub II stopnia albo jedno-litych studiach magisterskich) Ważna legitymacja studencka
2. Kombatanci i osoby represjonowane, nie będące inwalidami Dokumenty uprawniające wydane na podstawie Rozp. Min. Infrastr. z dn. 7.07.2003 r. w spr. rodzajów Dokumentów poświadczających uprawnienia inwalidów woj. i wojsk. oraz innych osób do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publ. transp. zbiorowego (Dz. U. Nr 134, poz. 1258).

Ta strona używa plików COOKIE w celu prawidłowego jej działania (podtrzymanie sesji użytkownika, kontrola formularzy) oraz plików cookie systemu Google Analytics w celach statystycznych. Możesz dowiedzieć się więcej na temat tych plików z polityki prywatności Google. Żadne wrażliwe dane nie są zbierane. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu.

Zamknij Close