Ulgi

INFORMACJA O PRZYSŁUGUJĄCYCH ULGACH W KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ

zgodnie z uchwałą Rady Miasta Nr LIII/436/2022
z dnia 25 sierpnia 2022 r.
(Załącznik Nr 3)

STREFA MIEJSKA

L.P. Osoby uprawnione do przejazdów bezpłatnych (ulga 100%) Podstawa uprawnienia/dokument poświadczający uprawnienie
1. Dzieci w wieku do lat 7. Dokument stwierdzający wiek dziecka np. książeczka zdrowia dziecka, paszport, dowód osobisty.
2. Uczniowie szkół publicznych, społecznych, prywatnych i innych działających na podstawie zezwolenia MEN (nie dłużej niż do ukończenia 19. roku życia lub do ukończenia szkoły średniej) – wyłącznie w dni nauki szkolnej w godz. od 6:00 do 18:00. Ważna legitymacja szkolna.
3. Osoby, które ukończyły 60. rok życia. Dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem zawierający datę urodzenia.
4. Osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności czyli całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji (dawna I grupa inwalidzka) wraz z opiekunem towarzyszącym im w pojeździe. Opiekunowie osób bez towarzystwa osoby niepełnosprawnej po odwiezieniu podopiecznego lub w drodze po niego wyłącznie na trasie: miejsce zamieszkania osoby niepełnosprawnej – placówka oświatowa. Dokument potwierdzający znaczny stopień niepełnosprawności lub całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji wraz z dokumentem tożsamości np. orzeczenie lub wypis z treści orzeczenia komisji lekarskiej ds. inwalidztwa i zatrudnienia lub Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, legitymacja z wpisem o orzeczonym stopniu niepełnosprawności. Opiekun – Zaświadczenie wydane dla opiekuna ucznia MI-I/2002.
5. Osoby niepełnosprawne ze schorzeniami narządów ruchu lub wzroku w stopniu umiarkowanym lub znacznym (dawna II i I grupa inwalidzka) wraz z opiekunem towarzyszącym im w pojeździe. Legitymacja Polskiego Związku Niewidomych lub dokument potwierdzający tego rodzaju niepełnosprawność, np.: legitymacja z wpisanym stopniem niepełnosprawności lub orzeczenie, ze wskazanym symbolem niepełnosprawności (05-R – upośledzenie narządu ruchu, 04-O – choroby narządu wzroku) wydane przez właściwy zespół ds. orzekania o niepełnosprawności lub komisję lekarską ds. inwalidztwa i zatrudnienia.
6. Honorowi krwiodawcy: kobiety, które oddały powyżej 5 litrów krwi; mężczyźni, którzy oddali powyżej 6 litrów krwi. Legitymacja Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi III stopnia (tzw. brązowa odznaka) wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem umożliwiającym potwierdzenie tożsamości osoby uprawnionej.
7. Osoby bezrobotne zamieszkujące na terenie Miasta Kraśnik w dni robocze w godzinach od 7:00 do 15:00. Bilet jednorazowy dla osoby bezrobotnej wydany przez Powiatowy Urząd Pracy wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem umożliwiającym potwierdzenie tożsamości osoby uprawnionej.
8. Umundurowani funkcjonariusze Straży Miejskiej podczas pełnienia obowiązków służbowych.

STREFA POZAMIEJSKA

L.P. Osoby uprawnione do przejazdów bezpłatnych Podstawa uprawnienia/dokument poświadczający uprawnienie
1. Dzieci w wieku do lat 4. Oświadczenie opiekuna lub dokument stwierdzający wiek dziecka, np. książeczka zdrowia dziecka, paszport, dowód osobisty.
2. Osoby, które ukończyły 75. rok życia. Dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem zawierający datę urodzenia.
3. Umundurowani funkcjonariusze Straży Miejskiej podczas pełnienia obowiązków służbowych.

STREFA MIEJSKA

L.P. Osoby uprawnione do przejazdów ulgowych Podstawa uprawnienia/dokument poświadczający uprawnienie
1. Uczniowie szkół publicznych, społecznych, prywatnych i innych działających na podstawie zezwolenia MEN (nie dłużej niż do ukończenia 19. roku życia lub do ukończenia szkoły średniej) – w godz. od 4:00 do 6:00 i od 18:00 do 24:00 w dni nauki szkolnej oraz w dni powszednie bez nauki szkolnej, soboty i dni świąteczne. Ważna legitymacja szkolna.
2. Renciści oraz osoby na zasiłkach i świadczeniach przedemerytalnych. Legitymacja rencisty wraz z dokumentem tożsamości. Zaświadczenie potwierdzające przyznanie zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego.
3. Osoby, które świadczyły pracę w nielegalnych organizacjach i związkach zawodowych w rozumieniu przepisów obowiązujących do kwietnia 1989 r. Decyzja Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w oparciu o ustawę z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 504) wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem umożliwiającym potwierdzenie tożsamości osoby uprawnionej.

STREFA POZAMIEJSKA

L.P. Osoby uprawnione do przejazdów ulgowych Podstawa uprawnienia/dokument poświadczający uprawnienie
1. Dzieci od lat 4 do rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej. Oświadczenie opiekuna lub dokument stwierdzający wiek dziecka np. książeczka zdrowia dziecka, paszport.
2. Uczniowie szkół publicznych, społecznych, prywatnych i innych działających na podstawie zezwolenia MEN (nie dłużej niż do ukończenia 19. roku życia lub do ukończenia szkoły średniej). Ważna legitymacja szkolna.
3. Osoby, które ukończyły 70. rok życia. Dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem zawierający datę urodzenia.

•••

BIP MPK Kraśnik Program Regionalny LAWP Klauzula informacyjna RODO

•••

•••

ZamknijTa strona używa pliku COOKIE z zapisanym identyfikatorem sesji użytkownika w celu optymalizacji. Strona korzysta także z plików COOKIE systemu Google Analytics w celach statystycznych. Żadne wrażliwe dane nie są zbierane. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu.