Regulamin kontroli

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia nr 07/12/2016
Prezesa Zarządu MPK Sp. z o. o. w Kraśniku
z dnia 20 grudnia 2016 roku.

REGULAMIN KONTROLI BILETOWEJ
MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNIKACYJNEGO SPÓŁKA Z O. O. W KRAŚNIKU

I. Zasady ogólne

 1. Kontrolerem biletowym w pojazdach MPK Spółka z o. o. w Kraśniku (dalej: MPK) może zostać osoba, która:
  • ukończyła 21 lat;
  • nie była karana;
  • posiada odpowiednie predyspozycje psychofizyczne;
  • nie była w przeszłości zwalniana dyscyplinarnie z pracy.
 2. Kandydat na kontrolera musi wykazać się znajomością:
  • regulaminu przewozu osób i bagażu ręcznego pojazdami MPK;
  • uprawnień do przejazdów bezpłatnych i ulgowych obowiązujących w MPK
  • ogólnych zasad wynikających z Prawa Przewozowego.
 3. Spełnienie powyższych warunków upoważnia do wydania kontrolerowi identyfikatora wg wzoru uzgodnionego z MPK. Identyfikator kontrolera musi posiadać:
  • nazwę podmiotu zatrudniającego kontrolera i nazwę przewoźnika;
  • numer identyfikacyjny,
  • zdjęcie kontrolującego,
  • okres ważności,
  • pieczęć i podpis wystawiającego identyfikator,
  • zakres upoważnienia,
  • pieczęć i podpis upoważniającego do kontroli w pojazdach MPK, tj. Prezesa Zarządu.

Podstawowym zadaniem kontrolera biletów jest sprawdzenie, czy wszyscy pasażerowie w pojeździe posiadają ważne dowody przejazdowe (bilety zgodne z taryfą lub uprawnienia do przejazdów bezpłatnych).

II. Zasady prowadzenia kontroli

 1. Za gotowość do pracy kontrolera uznaje się:
  • prawidłowy wygląd (stan trzeźwy, schludne ubranie cywilne, twarz ogolona itp.);
  • posiadanie identyfikatora kontrolerskiego;
  • posiadanie pokwitowań opłat dodatkowych i przewozowych;
  • znajomość bieżących komunikatów MPK dotyczących zmian w ruchu, doraźnych dyspozycji itp.
 2. Kontroler przystępujący do kontroli biletowej i w trakcie jej przeprowadzania musi posiadać umieszczony w dobrze widocznym dla pasażera miejscu identyfikator.
 3. Kontrola musi być przeprowadzana w zespołach przynajmniej dwuosobowych, a każdy z kontrolujących musi spełniać warunki gotowości do pracy wymienione w pkt. 1.
 4. Zabrania się kategorycznie podejmowania kontroli kontrolerom w stanie nietrzeźwym lub wskazującym na spożycie alkoholu. W przypadku postawienia przez pasażera zarzutu nietrzeźwości, należy zaproponować rozstrzygnięcie tego problemu w siedzibie pracodawcy kontrolera lub przez funkcjonariuszy policji.
 5. Kontroler zobowiązany jest do przestrzegania zasady blokowania kasowników na czas kontroli, według następujących wytycznych:
  • blokady dokonują prowadzący pojazd na polecenie kontrolera poparte okazaniem identyfikatora kontrolerskiego,
  • kontroler jest bezwzględnie zobowiązany upewnić się przed podaniem sygnału do zablokowania kasowników czy wszyscy pasażerowie, którzy wsiedli na ostatnim przystanku skończyli kasować bilety i nie wykazują takiego zamiaru,
  • odblokowania kasowników dokonuje prowadzący pojazd po zakończonej kontroli na polecenie kontrolera, nie później niż po dojechaniu do następnego przystanku.
 6. Prowadzenie kontroli bez zablokowania kasowników jest niedozwolone.
 7. Kontrola biletowa winna być głośno ogłoszona w pojeździe i każdorazowo poprzedzona następującymi zwrotami do pasażerów: „Dzień dobry, proszę przygotować bilety do kontroli”, a po jej zakończeniu: „Dziękuję”.
 8. Podczas przeprowadzania kontroli obowiązują następujące zasady:
  • grzeczność i uprzejmość w stosunku do pasażerów;
  • kategorycznie zabrania się niezależnie od okoliczności kontroli zwracać się do pasażerów podniesionym tonem lub przyjmować lekceważącą postawę;
  • wszelkie formalności z pasażerami naruszającymi przepisy taryfowe lub porządkowe winny być załatwiane taktownie i grzecznie, choć stanowczo. Nie należy dopuszczać do sporu. Wykluczone jest komentowanie braku biletu, zachowania pasażerów, ocenianie postępowania, wyglądu itp.;
  • rozmowy prowadzone z pasażerami ograniczyć należy ściśle do przedmiotu kontroli.
  • informacje udzielane winny być w sposób wyczerpujący, ale zwięzły;
  • nagrywanie kontroli oraz jej archiwizacja powinno odbywać się zgodnie z ustawę o ochronie danych osobowych.

III. Zasady określające ważność biletów

 1. Bilet jednorazowy normalny i ulgowy oraz wieloprzejazdowy uznaje się za ważny dowód przejazdowy, jeżeli spełnia następujące warunki:
  • cena kasowanego biletu lub biletów odpowiada aktualnej cenie przejazdu linią danego rodzaju;
  • spełnia parametry autentyczności;
  • jest niezniszczony i posiada wszelkie cechy umożliwiające jego pełną identyfikację (seria, numer, nominał, znormalizowane wymiary);
  • bilet został skasowany w sposób prawidłowy, a nadruk składa się z numeru taborowego, daty i godziny skasowania.
 2. Bilet miesięczny uznaje się za ważny dowód przejazdowy, gdy odpowiada następującym warunkom:
  • posiada aktualne dane personalne zgodne z dowodem tożsamości;
  • jest opatrzony datą ważności i mieści się w czasie obowiązywania;
  • jest niezniszczony i posiada wszelkie cechy umożliwiające jego pełną identyfikację (seria, numer, nominał, znormalizowane wymiary);
  • spełnia parametry autentyczności.
 1. Bezpłatne dowody przejazdowe – legitymacje i inne dokumenty określone przepisami taryfowymi wymagają sprawdzenia:
  • czy posługuje się nim prawowity właściciel (zgodność zdjęcia z osobą kontrolowaną);
  • czy dokument jest aktualny;
  • czy nie nosi cech przerabiania.

IV. Pobieranie opłat dodatkowych i przewozowych

 1. W przypadku jednoznacznego stwierdzenia naruszenia przepisów taryfowych przez pasażera, kontroler może pobrać opłatę dodatkową i przewozową i wydać pokwitowanie na druku uzgodnionym z MPK. Kontroler ma obowiązek uzasadnienia swojej decyzji, szczególnie w przypadku uznania biletu za nieważny dowód przejazdowy.
 2. Jeżeli pasażer nie jest w stanie uregulować opłaty dodatkowej lub odmawia jej uregulowania, kontroler wystawia wezwanie do zapłaty na druku uzgodnionym z MPK. W celu dochodzenia roszczenia, należy zażądać od pasażera dokumentu stwierdzającego tożsamość.
 3. Stosowanie przemocy w stosunku do pasażera jest zabronione. Pasażerowi, który nie posiada ważnego biletu, odmawia uiszczenia opłaty dodatkowej i okazania dokumentu umożliwiającego ustalenie tożsamości, kontroler może utrudnić opuszczenie pojazdu w celu uzyskania pomocy od policji lub straży miejskiej.
 4. Do pobierania, nakładania i egzekwowania opłat za spowodowanie zatrzymania lub zmiany trasy środka transportowego upoważniony jest wyłącznie MPK.
 5. Zabrania się kontrolerom stosowania jakichkolwiek półśrodków zmierzających do wyegzekwowania kwoty należności z tytułu opłaty dodatkowej, a w szczególności:
  • przyjmowanie przedmiotów tytułem „zastawu” do czasu doniesienia przez nich kwoty należności z tytułu opłaty dodatkowej;
  • zaniżania opłaty dodatkowej w stosunku do aktualnie obowiązującej taryfy.
 6. Na każde żądanie pasażera, kontroler musi umożliwić pasażerowi spisanie swojego numeru służbowego oraz poinformować o miejscu i terminach składania reklamacji.
 7. Okazane bilety, zakwestionowane przez kontrolera i uznane za nieważne dowody przejazdowe są własnością pasażera i nie wolno ich zabierać. Należy natomiast spisać numer biletu i podpisać go numerem służbowym, datą i swoim podpisem.
 8. Kontroler upoważniony jest natomiast do zatrzymania za pokwitowaniem:
  • biletów, co, do których istnieje uzasadnione podejrzenie, że są sfałszowane, przerabiane (jednorazowych i wieloprzejazdowych);
  • dokumentów uprawniających do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego, jeżeli legitymuje się nimi nieprawny posiadacz. W takich sytuacjach należy ustalić tożsamość pasażera na podstawie dokumentu, który obowiązany jest udostępnić.
 9. W przypadkach stwierdzenia posługiwania się dokumentami tożsamości sfałszowanymi, przerabianymi lub okazywanymi przez osobę nie będącą ich prawnym właścicielem, należy powiadomić Policję.

V. Ocena kontrolerów

 1. Podmiot zatrudniający kontrolerów powinien prowadzić ocenę ich pracy ze szczególnym uwzględnieniem składanych na nich skarg, zażaleń oraz uzasadnionych odwołań od nałożonych niesłusznie opłat dodatkowych.
 2. W przypadku rażącego naruszenia regulaminu kontroli biletowej, a zwłaszcza:
  • pobierania opłaty zaniżonej lub bez pokwitowania;
  • odstąpienia identyfikatora innej osobie;
  • wykonywania czynności kontrolnych po spożyciu alkoholu kontroler będzie natychmiast pozbawiony uprawnień do kontroli i zobowiązany do zwrotu identyfikatora.
 3. Podmiot zatrudniający kontrolerów i wykonujący usługę kontroli biletów musi zapewnić przynajmniej raz w tygodniu przez około 3 godziny możliwość przyjęć interesantów w sprawie skarg i wniosków.

VI. Przepisy końcowe

 1. W trakcie wykonywania obowiązków służbowych kontroler zobowiązany jest udzielać rzetelnych wyjaśnień na pytania pasażerów dotyczące zasady taryfy, cen, rodzaju biletów, przepisów porządkowych, opłat dodatkowych i przebiegu linii komunikacyjnych.
 2. Na żądanie uprawnionych służb MPK kontroler ma obowiązek wylegitymować się.
 3. Kontroler nie ma prawa wydawać poleceń obsłudze pojazdu, z wyjątkiem zwrócenia się o blokadę kasowników oraz wydanie karty drogowej w celu udokumentowania kontroli.
 4. W przypadkach szczególnych i spornych kontroler zobowiązany jest podporządkować się poleceniom pracowników MPK.
 5. Zabroniona jest zmiana trasy linii celem dowiezienia pasażera do jednostki policji i ustalenia danych personalnych, w związku z brakiem dokumentów lub odmowy jego okazania.
 6. W sytuacjach bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa pasażerów, kontrolerów bądź obsługi pojazdu należy nawiązać kontakt z Dyspozytornią MPK i dostosować się do poleceń dyspozytora.
 7. W sytuacjach, gdy w skutek polecenia Dyspozytora nastąpiło zatrzymanie pojazdu lub zmiana jego trasy kontroler zobowiązany jest:
  • sporządzić meldunek opisujący dokładnie przebieg zdarzenia, przyczyny uzasadniające zatrzymanie pojazdu lub zmianę trasy, datę, godzinę zdarzenia, miejsce, nr linii, nr inwentarzowy pojazdu;
  • poinformować sprawcę o sporządzeniu meldunku i wynikającym z tego obowiązku zapłaty opłaty sankcyjnej i kosztów interwencji;
  • przekazać meldunek przełożonym bezpośrednio po zakończeniu pracy, w dniu zdarzenia.
 8. Podczas wykonywania kontroli musi odbywać się normalna wymiana pasażerów.
 9. Fakt kontroli biletów w pojazdach MPK kontrolujący odnotowuje w karcie drogowej podając swój numer i godzinę kontroli, następnie składa swój podpis.

•••

BIP MPK Kraśnik Program Regionalny LAWP Klauzula informacyjna RODO

•••

•••

Pogoda Kraśnik

Dzisiaj (wtorek 03:00)
n3z00n
14,2 °C 13,9 °C 25,9 °C
37% 90% 0,0 mm 0,0 mm 987,53 hPa S S - 0,7 km/h
Jutro (środa)
n8z00d
16,8 °C 27,0 °C

ZamknijTa strona używa pliku COOKIE z zapisanym identyfikatorem sesji użytkownika w celu optymalizacji. Strona korzysta także z plików COOKIE systemu Google Analytics w celach statystycznych. Żadne wrażliwe dane nie są zbierane. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu.