Regulamin przewozu

Załącznik
do Zarządzenia Nr 526/2022
Burmistrza Miasta Kraśnik
z dnia 20.09.2022 r.

REGULAMIN PRZEWOZU OSÓB, RZECZY, BAGAŻU I ZWIERZĄT AUTOBUSAMI MPK Sp. z o.o W KRAŚNIKU

ROZDZIAŁ I - PRZEPISY OGÓLNE

§ 1
 1. Niniejszy regulamin określa warunki przewozu osób, rzeczy, bagażu ręcznego oraz zwierząt w miejskiej komunikacji zbiorowej realizowanej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. w Kraśniku.
 2. Ilekroć w regulaminie mowa o:
  1. autobusie - rozumie się przez to autobusy Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o.o. w Kraśniku,
  2. zakładzie komunikacyjnym - rozumie się przez to Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. w Kraśniku,
  3. przewozie - rozumie się przez to przewóz osób, rzeczy, bagażu ręcznego oraz zwierząt realizowany przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. w Kraśniku w trybie i na zasadach określonych ustawą z dnia 15 listopada 1984 r. - Prawo przewozowe (tj. Dz. U. z 2022 r. poz 8).
§ 2

Do przestrzegania niniejszego regulaminu obowiązani są:

 1. pasażerowie korzystający z przewozu autobusami,
 2. kierowca autobusu,
 3. personel kontroli ruchu i biletów.
§ 3
 1. Uwagi i wskazówki kierowcy autobusu oraz personelu kontroli ruchu i biletów powinny być kierowane do pasażerów w sposób taktowny i uprzejmy.
 2. Kierowca autobusu, personel kontroli ruchu i biletów obowiązani są do udzielania, na żądanie pasażera, informacji dotyczących przewozu, w szczególności, co do godzin odjazdu autobusu z przystanku początkowego, kierunku jazdy, itp.
 3. W każdym autobusie powinna znajdować się informacja, gdzie i do kogo pasażerowie mogą kierować skargi i wnioski dotyczące działalności zakładu komunikacyjnego.
§ 4

Pasażer odpowiada wobec zakładu komunikacyjnego za szkody w autobusie, powstałe wskutek uszkodzenia lub zniszczenia z jego winy.

§ 5
 1. Zakład komunikacyjny nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku przerw w ruchu albo zmian kierunku jazdy spowodowanych siłą wyższą, przyczynami natury techniczno-eksploatacyjnej, zarządzeniem organów ruchu drogowego lub innych kompetentnych organów.
 2. W razie awarii lub uszkodzenia autobusu w czasie jazdy, pasażerowi posiadającemu bilet przysługuje prawo kontynuowania jazdy na podstawie tego samego biletu następnym przysługuje prawo kontynuowania jazdy na podstawie tego samego biletu następnym autobusem tej samej linii przebiegającej tą samą trasą, albo autobusem zastępczym podstawionym przez zakład komunikacyjny.
§ 6
 1. Znalazca rzeczy pozostawionej w autobusie powinien przekazać tą rzecz kierowcy autobusu.
 2. Tryb postępowania z rzeczami znalezionymi w autobusach regulują odrębne przepisy.

ROZDZIAŁ II - PRZEWÓZ OSÓB

§ 7

Zakład komunikacyjny obowiązany jest umieścić w autobusach informację o taryfie przewozowej, uprawnieniach osób do opłaty ulgowej, bezpłatnych przewozów oraz wysokości opłaty dodatkowej za przejazd bez ważnego biletu.

§ 8
 1. Wsiadanie do autobusu i wysiadanie z niego dozwolone jest tylko na przystankach i po całkowitym zatrzymaniu się autobusu.
 2. W celach porządkowych, wsiadanie do autobusu odbywa się przednimi drzwiami.
 3. Wsiadanie do autobusu na przystankach końcowych dozwolone jest dopiero po zakończeniu czynności związanych ze zmianą kierunku jazdy.
 4. Kierowca autobusu po zakończeniu czynności związanych ze zmianą kierunku jazdy obowiązany jest niezwłocznie podjechać autobusem do przystanku dla wsiadających w celu umożliwienia osobom oczekującym na przystanku zajęcia miejsca w autobusie (z wyjątkiem przerw na spożycie posiłków lub awarii).
 5. Kierowca autobusu obowiązany jest ruszyć z przystanku po uprzednim sprawdzeniu, że wszystkie osoby wsiadające są wewnątrz autobusu, a wysiadające opuściły autobus.
§ 9
 1. Pasażerowie stojący w czasie jazdy powinni trzymać się uchwytów lub poręczy.
 2. Po sygnale dźwiękowym wsiadanie i wysiadanie z autobusu jest surowo zabronione.
 3. Pasażerowi, który doznał uszczerbku na zdrowiu wskutek niezastosowania się do powyższych zapisów, nie przysługuje prawo do roszczeń wobec MPK Sp. z o.o. w Kraśniku.
§ 10
 1. W autobusach wyznaczone są odpowiednio oznakowane miejsca:
  1. dla osób z dzieckiem na ręku (dotyczy również kobiet ciężarnych),
  2. dla inwalidów.
 2. Pasażer, który zajmuje miejsce oznaczone jak w ust. 1 obowiązany jest zwolnić miejsce w razie zgłoszenia się na nie innej osoby, dla której miejsce takie jest przeznaczone.
§ 11
 1. Pasażer po wejściu do autobusu zobowiązany jest bezzwłocznie i bez wezwania zakupić bilet u kierowcy lub skasować posiadany bilet w kasowniku.
 2. Kierowca sprzedaje bilety podczas postoju na przystanku.
§ 12
 1. Z autobusu można usunąć osoby:
  1. nietrzeźwe, zachowujące się agresywnie wobec współpasażerów i kierowcy autobusu,
  2. wzbudzające odrazę brudem lub niechlujstwem,
  3. które z innych powodów są niebezpieczne lub uciążliwe dla współpasażerów.
 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w celu uzyskania pomocy, kierowca autobusu może zmienić trasę przejazdu i udać się do najbliższego komisariatu Policji lub innych organów porządkowych.
§ 13
 1. Pasażerowie nie mogą zajmować miejsca w pobliżu kierowcy w sposób ograniczający jego pole widzenia oraz w sposób utrudniający kierującemu prowadzenie autobusu.
 2. Kierowcy autobusu zabrania się w czasie jazdy prowadzenia rozmów, spożywania posiłków i palenia tytoniu.
 3. Zabrania się w autobusach:
  1. otwierania drzwi autobusu podczas jazdy,
  2. dawania nieuzasadnionego sygnału odjazdu lub zatrzymywania autobusu,
  3. wsiadania i wysiadania do i z autobusu po sygnale odjazdu,
  4. palenia tytoniu,
  5. spożywania napojów alkoholowych,
  6. zanieczyszczania i zaśmiecania autobusu lub niszczenia jego urządzeń oraz wyposażenia,
  7. wychylania się z autobusu i opierania się o drzwi podczas jazdy,
  8. spożywania artykułów żywnościowych (lodów, hamburgerów, hot dogów, frytek, itp.) ze względu na możliwość pobrudzenia odzieży współpasażerów lub zanieczyszczenia wnętrza autobusu,
  9. wchodzenia do pojazdu w łyżworolkach lub wrotkach,
  10. grania na instrumentach muzycznych, korzystania z radioodbiorników lub zakłócania w inny sposób spokoju w autobusie,
  11. żebrania,
  12. wyrzucania jakichkolwiek przedmiotów z autobusu w czasie jazdy lub na postoju,
  13. wykonywania czynności mogących narazić współpasażerów na szkody lub obrażenia,
  14. wykonywania innych czynności niedozwolonych w miejscach publicznych.
§ 14
 1. Pasażer zagrażający bezpieczeństwu lub porządkowi w autobusach, a także uciążliwy lub zachowujący się agresywnie w stosunku do innych pasażerów, który nie stosuje się do wezwań kierowcy autobusu, personelu kontroli ruchu i biletów obowiązany jest opuścić autobus na ich żądanie na najbliższym przystanku.
 2. W przypadku, gdy pasażer odmówi opuszczenia autobusu, kierowca autobusu, personel kontroli ruchu i biletów mogą zwrócić się o interwencję Policji lub innych organów porządkowych.
 3. Pasażerowi w przypadku, o którym mowa w ust. 1 nie przysługuje zwrot ceny biletu, natomiast pokrywa on koszt ewentualnego spowodowania zatrzymania ruchu.

ROZDZIAŁ III - PRZEWÓZ RZECZY I BAGAŻU RĘCZNEGO

§ 15
 1. Pasażerowie mogą przewozić w autobusach rzeczy i bagaż ręczny, jeżeli istnieje możliwość takiego umieszczenia ich w autobusie, aby nie utrudniały korzystania z przewozu innym pasażerom i nie narażały ich na szkody, a także nie zagrażały lub utrudniały prowadzenia autobusu.
 2. Bagażu, rzeczy i zwierząt nie można umieszczać na miejscach przeznaczonych do siedzenia.
§ 16

Zabrania się przewozić w autobusach:

 1. psów nie mających założonego kagańca, nie trzymanych na smyczy i bez aktualnego świadectwa szczepienia psa,
 2. zwierząt bez odpowiednich klatek, pojemników, itp.,
 3. przedmiotów, które mogą wyrządzić szkodę innym pasażerom przez zanieczyszczenie lub uszkodzenia ciała lub odzieży, albo które mogą uszkodzić lub zanieczyścić autobus (ostrych narzędzi, szyb, otwartych naczyń ze smarami lub farbami, itp.),
 4. przedmiotów cuchnących, łatwopalnych, wybuchowych, żrących, radioaktywnych, trujących oraz innych materiałów niebezpiecznych,
 5. przedmiotów wywołujących uczucie odrazy,
 6. broni, amunicji - z wyłączeniem dopuszczenia do przewozu na odrębnych warunkach określonych odrębnymi przepisami i nie stosuje się do osób uprawnionych do jej noszenia ze względu na pełnioną funkcję.
§ 17
 1. W przypadku stwierdzenia, że osoba korzystająca z autobusu nie stosuje się do przepisów § 16, kierowca autobusu lub kontroler ruchu i biletów są upoważnieni do wezwania takiego pasażera do opuszczenia autobusu na najbliższym przystanku.
 2. Pasażer obowiązany jest zastosować się do wezwania, o którym mowa w ust. 1.
 3. W przypadku, gdy pasażer odmówi opuszczenia autobusu, kierowca autobusu, kontroler ruchu i biletów mogą zwrócić się o interwencję Policji lub Straży Miejskiej.
 4. Pasażerowi, w przypadkach określonych w ust. 1 nie przysługuje zwrot ceny biletu.
§ 18
 1. Pasażer sprawuje nadzór nad przewożonymi rzeczami, bagażem i zwierzętami.
 2. Pasażer odpowiada za wszelkie szkody powstałe z jego winy w związku z przewozem rzeczy, bagażu i zwierząt.
 3. Zakład komunikacyjny odpowiada za rzeczy, bagaż i zwierzęta w przypadku, gdy szkoda powstała z jego winy.

ROZDZIAŁ IV - KONTROLA BILETÓW

§ 19
 1. Pasażer zobowiązany jest posiadać ważny bilet podczas przejazdu.
 2. Ważnym biletem jest taki bilet, który łącznie spełnia następujące warunki:
  1. posiada nadruk - "MPK Sp. z o.o. w Kraśniku",
  2. jest o odpowiednim nominale, cenowym,
  3. jest nie zniszczony,
  4. jest prawidłowo skasowany - w przypadku zakupu biletu poza autobusem.
 3. Obowiązkiem pasażera jest niezwłocznie po wejściu do autobusu zakupić bilet u kierowcy lub skasować zakupiony poza autobusem bilet.
§ 20

Zabrania się odstępować skasowanego biletu innej osobie.

§ 21
 1. Pasażer obowiązany jest na wezwanie kontrolera biletów lub osoby upoważnionej do kontroli okazać:
  1. ważny bilet,
  2. w przypadku posiadania ulgi do przejazdu - ważny bilet ulgowy i dokument uprawniający do ulgi,
  3. w przypadku przejazdu bezpłatnego - dokument uprawniający do takiego przejazdu.
 2. W razie stwierdzenia braku odpowiedniego biletu lub dokumentu uprawniającego do bezpłatnego bądź ulgowego przejazdu i za naruszenie § 17 tj. zabierania ze sobą do autobusu zwierząt i rzeczy wyłączonych z przewozu, kontroler lub osoba upoważniona do kontroli pobiera opłatę dodatkową.
 3. W przypadku odmowy uiszczenia żądanej opłaty kontroler lub osoba upoważniona do kontroli biletów wzywa pasażera do okazania dokumentu umożliwiającego stwierdzenie tożsamości i na jego podstawie sporządza protokół stanowiący dowód jazdy bez ważnego biletu.
 4. W razie niezapłacenia należności i nieokazania dokumentu - kontroler lub osoba upoważniona do kontroli ma prawo ująć podróżnego i niezwłocznie oddać go w ręce Policji lub innych organów porządkowych.
 5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, podróżny obowiązany jest pozostać w miejscu przeprowadzania kontroli albo w innym miejscu wskazanym przez kontrolera lub osobę upoważnioną do kontroli do czasu przybycia funkcjonariusza Policji lub innych organów porządkowych.
§ 22

Osobami upoważnionymi do kontroli biletów są kierowca autobusu, kontrolerzy biletów lub osoby upoważnione legitymujące się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu.

§ 23

Identyfikator, o którym mowa w § 22 powinien zawierać następujące informacje:

 1. nadruki z napisem MPK Sp. z o.o. w Kraśniku lub firmy upoważnionej do kontroli przez MPK Sp. z o.o. w Kraśniku,
 2. numer identyfikacyjny osoby dokonującej kontroli dokumentów przewozu osób,
 3. zdjęcie kontrolującego,
 4. zakres uprawnień,
 5. okres ważności,
 6. pieczęć i podpis wystawcy.
§ 24

Kontroler lub osoba upoważniona do kontroli biletów, w razie uzasadnionego podejrzenia, że bilet albo dokument uprawniający do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego jest podrobiony lub przerobiony, upoważniona jest do ich zatrzymania za pokwitowaniem.

ROZDZIAŁ V - OPŁATY DODATKOWE

§ 25

Ustala się opłatę dodatkową:

 1. Za przejazd bez ważnego biletu jako 50-krotność najtańszego biletu jednorazowego normalnego obowiązującego w strefie przewozowej kontroli.
 2. Za przejazd bez ważnego dokumentu poświadczającego prawo do bezpłatnych przejazdów lub ulg jako 40-krotność najtańszego biletu jednorazowego normalnego obowiązującego w strefie przewozowej kontroli.
 3. Za przewóz bagażu, roweru lub zwierzęcia bez ważnego biletu jako 20-krotność ceny biletu jednorazowego normalnego obwiązującego w strefie przewozowej kontroli.
 4. Za spowodowanie zatrzymania lub zmiany trasy autobusu bez uzasadnionej przyczyny lub za dowóz pasażera bez ważnego biletu na Policję w celu ustalenia tożsamości, podróżny obowiązany jest uiścić opłatę dodatkową ustaloną jako 100-krotność ceny najtańszego biletu jednorazowego normalnego obowiązującego w strefie do której doszło do zmiany trasy lub zatrzymania.
 5. W przypadku natychmiastowego uiszczenia opłaty dodatkowej lub najdalej w ciągu 7 dni od daty wystawienia dokumentu zobowiązującego do uiszczenia tej dopłaty wysokość opłat dodatkowych ustalonych w sposób określony w ust. 1 i 2 obniża się o 30%.

ROZDZIAŁ VI - POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 26
 1. Odwołania i skargi w sprawach związanych z kontrolą biletów rozpatruje Prezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Sp. z o.o. w Kraśniku, ul. Obwodowa 7 lub osoba przez niego upoważniona, w terminie 14 dni od dnia ich złożenia.
 2. Prezes MPK Sp. z o.o. w Kraśniku lub osoba przez niego upoważniona przyjmuje w sprawach skarg i wniosków w każdy dzień roboczy w godzinach 7-15.
 3. Skargi i wnioski w sprawach związanych z funkcjonowaniem zakładu komunikacyjnego mogą być wnoszone pisemnie, telefonicznie lub ustnie na adres:

  Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o.
  ul. Obwodowa 7
  23-200 Kraśnik
  tel.: 663 490 001

  lub adres poczty e-mail: biuro@mpk-krasnik.pl, a także przez formularz skarg na stronie internetowej: www.mpk-krasnik.pl/skargi/

 4. Informacje dotyczące zakładu komunikacyjnego wraz z rozkładem jazdy, regulaminami, cenami za usługi, itp. można znaleźć na stronie internetowej www.mpk-krasnik.pl.
 5. Informacje o funkcjonowaniu komunikacji miejskiej świadczonej przez MPK Sp. z o.o. w Kraśniku udzielają: dyspozytor oraz biuro pod nr tel. 663 490 001 (w dni robocze w godz. 7-15 oraz 23-7, oraz w weekendy w godz. 23-7).

Zarządzenie nr 526 | Regulamin przewozu MPK Kraśnik

•••

BIP MPK Kraśnik Program Regionalny LAWP Klauzula informacyjna RODO

•••

•••

ZamknijTa strona używa pliku COOKIE z zapisanym identyfikatorem sesji użytkownika w celu optymalizacji. Strona korzysta także z plików COOKIE systemu Google Analytics w celach statystycznych. Żadne wrażliwe dane nie są zbierane. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu.