Klauzula informacyjna RODO

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym w Kraśniku Sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 ze zm.) zwanym dalej RODO informuję, iż:

 1. Administrator Danych Osobowych (ADO)

  Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Kraśniku Sp. z o.o., adres siedziby: ul. Obwodowa 7, 23-200 Kraśnik.

 2. Inspektor Ochrony Danych (IOD)

  Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych który udzieli szczegółowych odpowiedzi na pytania dotyczące Państwa danych osobowych.
  Aby się z nim skontaktować należy napisać na adres e-mail: iod@mpk-krasnik.eu

 3. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

  1. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w związku z zawarciem i realizacją umów w ramach prowadzonej działalności (art.6 ust.1 lit. b),
  2. realizacją obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) tj.: realizacji usługi przewozu, odpowiedzi na skargi, wnioski i reklamacje, prowadzenie dokumentacji podatkowo księgowej, archiwizacji dokumentów,
  3. koniecznością realizacji prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust.1 lit. f) tj.: w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony mienia poprzez zastosowanie monitoringu w pojazdach i obiektach, w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń cywilnoprawnych, jeżeli takie się pojawią, a także w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami osób trzecich,
  4. mogą również zostać Państwo poproszeni o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu i zakresie (art. 6 ust. 1 lit. a).

 4. Odbiorcy danych osobowych

  Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane instytucjom upoważnionym z mocy prawa oraz podmiotom wspierającym w zakresie obsługi i konserwacji systemów informatycznych, podmiotom świadczącym usługi w zakresie dostarczania korespondencji, instytucjom bankowym oraz innym podmiotom przetwarzającym dane osobowe na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

  Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

 5. Okres przetwarzania, przechowywania danych

  Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane, a następnie przez okres, w którym mogą ujawnić się lub zostać zgłoszone roszczenia stron i osób trzecich związane z umową lub zadaniem dla którego zebrano dane osobowe. Jeśli chodzi o materiały archiwalne, minimalnie przez czas wynikający z przepisów.

  Ponadto, w związku z prowadzeniem przez MPK monitoringu wizyjnego w pojazdach MPK i na obiektach MPK, Państwa dane osobowe w postaci Państwa wizerunku będą przechowywane do czasu nadpisania nagrań monitoringu, nie dłużej jednak niż przez okres 3 (trzech) miesięcy od dnia zapisu nagrania, a w przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu lub MPK powzięła wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, ww. termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania sądowego, w każdym przypadku nie dłużej jednak niż obowiązujące terminy przedawnienia roszczeń cywilnych i karnych. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody – przez okres realizacji świadczenia dla którego zgoda została udzielona lub do momentu jej wycofania.

 6. Prawa, które Państwu przysługują

  W związku z przetwarzaniem danych osobowych macie Państwo prawo do:

  1. dostępu do treści swoich danych osobowych,
  2. sprostowania (poprawienia) swoich danych osobowych,
  3. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  4. przenoszenia swoich danych osobowych,
  5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  6. cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 7. Prawo do wniesienia skargi

  W przypadku, gdy dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z przepisami prawa, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie

  Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą profilowane.

•••

BIP MPK Kraśnik Program Regionalny LAWP Klauzula informacyjna RODO

•••

•••

Pogoda Kraśnik

Dzisiaj (czwartek 10:00)
n0z00d
22,8 °C 18,4 °C 26,2 °C
0 64% 0,0 mm 0,0 mm 995,01 hPa NW NW - 10,8 km/h
Jutro (piątek)
n6z00d
16,9 °C 26,2 °C

ZamknijTa strona używa pliku COOKIE z zapisanym identyfikatorem sesji użytkownika w celu optymalizacji. Strona korzysta także z plików COOKIE systemu Google Analytics w celach statystycznych. Żadne wrażliwe dane nie są zbierane. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu.